General Secretary

General Secretary

Mr. Techi Nyokum – (1982-85)

Mr. Bengia Kafha – (1985-86)

Mr. Takam Sanjoy – (1986-87)

Mr. Takam Sanjoy – (1987-90)

Mr. Vijoy Sonam – (1990-93)

Mr. Nabam Tata – (1994-96)

Mr. Tani Loffa – (1996-98)

Mr. Gichik Taji – (1998-99)

Mr. Tadar Nigler – (1999-2000)

Mr. Nabam Vivek – (2000-01)

Mr. Lalik Hangkar- (2001-02)

Lt. Achung Tajo – (2002-05)

Mr. Gyamar Rai – (2005-08)

Mr. Nilly Likha Tabo – (2008-11)

Mr. Arjun Panye – (2011-14)

Mr. Nyanya Gollo – (2014-17)

Mr. Tukbom Ligu – (2017-21)